Neoptužujuće poruke – Srebrni bedž

Neoptužujuće ili ja-poruke su način saopštavanja pomoću kojeg otvoreno i jasno iskazujemo svoje opažanje situacije, svoja osećanja i potrebe u vezi sa tom situacijom i saopštavamo kako bismo želeli da naša potreba bude zadovoljena. To se saopštava bez okrivljavanja, napadanja i povređivanja osobe sa kojem smo u kontaktu. U pitanju je način da se otvori komunikacija, spreči rasplamsavanje sukoba, poveća verovatnoća pozitivnog ishoda.

Za uspešnu komunikaciju nije dovoljno samo da uputimo neoptužujuću (ja) poruku, već je važno da obratimo pažnju na reakciju koju je ona izazvala kod druge osobe i da aktivno slušamo ono što druga osoba želi da nam kaže. U idealnom slučaju, sagovornici će naizmenično aktivno slušati i upućivati jedan drugom neoptužujuće (ja) poruke. Time se stiču uslovi da se izglade nesporazumi, otkloni mogućnost sukoba i nastavi komunikacija.

 

1 Required Steps